KVKK AYDINLATMA METNİ


Spor Toto Spor Kulübü Derneği (“Kulüp”) olarak, Kulüp üyelerimize, internet sitemize üye olan kişilere, Kulübümüzün hizmet ve ürünlerinden faydalanan kişiler de dahil olmak üzere Kulübümüzle ilişkili diğer tüm kişilere ait kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Kulübümüz tarafından hangi kapsamda işleneceği işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) ile açıklanmıştır.


1) Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu : Spor Toto Spor Kulübü Derneği

Adres                 : Büyükesat Mah. Koza Sok. No: 34, 06700 Çankaya/ANKARA

E-posta              :

Telefon              : 0 312 408 20 33


2) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; 

- İlgili mevzuata uygun olarak Kulüp üyelerimizin kayıtlarının oluşturulması ve yönetilmesi, 

- Kulüp Tüzüğü ile belirlenen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi ve tarafınıza bilgilendirme yapılması,

- Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,

- Kulübümüzün faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkanlarından tarafınıza faydalanma imkanı sunulması,

- Kulübümüzün görev alanına giren hizmetlerden tarafınızı faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz veya ortaklarımız tarafından yapılması,

- Kulüp üyelerimiz ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz çalışmalarının yapılması, 

- Hizmet şartlarımızda ve elektronik hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması, 

- Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapılması,

- Kulübümüzün insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,

- Kulüp tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması,

- Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapılması,

- Kulübümüzün ve Kulübümüz ile hizmet temini ilişkisi içerisinde olan kurumların hukuki güvenliğinin temini,

- Hizmet temini süresince çözüm ortaklarıyla yürütülen işlerin planlanması,

- Kulübümüzün iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

- Tarafınızın sunulan hizmetlerden memnuniyetinizi ölçmek amaçlı olan anketler de dahil olmak üzere, araştırma çalışmaları ve analizinin yürütülmesi,

- Tarafınızın sunulan hizmetlere ilişkin şikayetlerizin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,

- Sunulan hizmetlerde Kulüp üyelerimiz ile ilişkili gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,

- Hukuki süreçlerin ve diğer resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

- Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

- Hizmet ve projelerin sürdürülmesi, Kulüp faaliyetlerinin ve politikalarının yürütülebilmesi,

- Kulüp ile Kulüp üyeleri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

- Kulübün görev alanına giren hizmet alanına bağlı faturalandırma da dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

- Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesininin sağlanması,

amaçlarıyla ve KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla işlenebilecektir.

3) Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması 

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartlar ve yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, ilgili Bakanlık ve spor federasyonları, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, yargı mercileri ve diğer yetkili kurum veya kuruluşlarına; Kulüp çatısı altında yer alan veya ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere Kulüp ve ilişkili şirketlerine/kuruluşlarına; verdiğimiz hizmetlerin devamını sağlamak amacı ile sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, sponsorlarımıza ve reklam verenlere, bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek veya tüzel kişi hissedarlarına; verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum veya kuruluşlara; hukuk ve mali danışmanlarımıza, denetçilere, Kulüp yetkililerine ve diğer gerçek ya da kamu ve özel tüzel kişilere aktarılabilecektir.

4) KVKK Uyarınca Kişisel Verilerinizin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller 

Kulüp, KVKK’nın 5 inci maddesi uyarınca aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın KVKK’ya uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

- Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

- Kulüp veya Kulübün ilişkili şirketleri/kuruluşları ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

- Kulübün bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

- Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

- Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Kulübün meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

5) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kulübümüzün hizmet ve faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verileriniz, Kulüp tarafından; Kulüp üyelik formları, başvuru formları, internet siteleri üyelik ve iletişim formları, internet siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları, çağrı merkezi gibi kanallarla; işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kulübümüz tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin sürdürebilmesi ve bu kapsamda Kulübümüzün ilgili mevzuat ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla toplanabilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metni’nin 2 ve 3 üncü maddelerinde yer alan amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir. 

6) Kişisel Verilerin İşlenme Süresi 

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK’nın 7 nci maddesinin birinci fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

7) KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK’nın 11 inci maddesi uyarınca, Kulübe başvurarak kişisel verilerinizin;

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

- KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Spor Toto Spor Kulübü, Büyükesat Mah. Koza Sok. No: 34, 06700 Çankaya/ANKARA adresine haklarınıza ilişkin taleplerinizi gönderebilirsiniz. Talepleriniz en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. 

Kişisel verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin 

ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.